Matas avtryck i samhället

Sedan 1949 har Matas varit erkända för att ha säkra produkter och trovärdig rådgivning – både när det gäller egna produkter som t.ex. Matas-ränderna eller några av de övriga nästan 50 000 olika varor som kunderna hittar på hyllorna i webbutiken matas.se eller i någon av de 260 Matas-butikerna.

Fram till för bara några år sedan skedde den absolut största delen av den direkta kundkontakten i de fysiska butikerna i Danmark, men under de senaste åren har den digitala verksamheten vuxit sig större och utgör idag ungefär en fjärdedel av de drygt 21 miljoner årliga transaktionerna – och har på rekordtid utvecklats till att bli Danmarks näst mest använda webbutik.

Fram till för bara några år sedan skedde den absolut största delen av den direkta kundkontakten i de fysiska butikerna i Danmark, men under de senaste åren har den digitala verksamheten vuxit sig större och utgör idag ungefär en fjärdedel av de drygt 21 miljoner årliga transaktionerna – och har på rekordtid utvecklats till att bli Danmarks näst mest använda webbutik.

Kunderna, som främst är kvinnor, har i allmänhet stort förtroende för den rådgivning de får av Matas utbildade produktexperter, oavsett om det handlar om dyra lyxvaror eller vardagsprodukter – allt inom hälsa, skönhet och välbefinnande. Denna rådgivningskompetens har i stora drag följt med till webbshoppen, där man bland annat kan få videorådgivning av utbildade produktexperter eller apotekare alla veckans sju dagar.

Kunderna, som främst är kvinnor, har i allmänhet stort förtroende för den rådgivning de får av Matas utbildade produktexperter, oavsett om det handlar om dyra lyxvaror eller vardagsprodukter – allt inom hälsa, skönhet och välbefinnande. Denna rådgivningskompetens har i stora drag följt med till webbshoppen, där man bland annat kan få videorådgivning av utbildade produktexperter eller apotekare alla veckans sju dagar.

Utöver rådgivningskompetensen bygger tilliten till Matas också på att Matas har legat i framkant vad gäller såväl lagstiftningens krav på t.ex. GDPR, återanvändning och minskad användning av plast, kemi i produkterna och inte minst samhällets och konsumenternas generella förväntningar på Matas anständiga och korrekta agerande.

Utöver rådgivningskompetensen bygger tilliten till Matas också på att Matas har legat i framkant vad gäller såväl lagstiftningens krav på t.ex. GDPR, återanvändning och minskad användning av plast, kemi i produkterna och inte minst samhällets och konsumenternas generella förväntningar på Matas anständiga och korrekta agerande.

Matas Group är idag ett digitalt företag som räknar med att fördubbla onlineförsäljningen inom de närmaste fyra åren. För att uppnå detta mål måste man löpande utöka sortimentet inom bland annat hälsokategorierna. Dessa ambitioner ställer också nya krav på hur man utvecklar onlinehandeln på ett mer hållbart sätt än vad man hittills har sett, och Matas har därför utsett ett antal områden som ska stärka det samhällsavtryck som Matas gör när det gäller klimatet, miljön, arbetsvillkoren och mänskliga rättigheter.

Matas Group är idag ett digitalt företag som räknar med att fördubbla onlineförsäljningen inom de närmaste fyra åren. För att uppnå detta mål måste man löpande utöka sortimentet inom bland annat hälsokategorierna. Dessa ambitioner ställer också nya krav på hur man utvecklar onlinehandeln på ett mer hållbart sätt än vad man hittills har sett, och Matas har därför utsett ett antal områden som ska stärka det samhällsavtryck som Matas gör när det gäller klimatet, miljön, arbetsvillkoren och mänskliga rättigheter.

De fyra målen som fungerar som riktmärken för Matas CSR-ambitioner är:

1: CO2-neutral 2030

Matas vill ta ansvar för minskningen av CO2 och vill därför vara CO2-neutral till 2030 i scope 1, 2 och 3a (se definitionerna av scopes på sidan 12 i Matas ESG-rapport 2021/22). Matas har satt upp konkreta delmål för hur Matas kan uppnå detta samt ambitioner och metoder för hur Matas kan påverka sina många leverantörer till att också bli CO2-neutrala till 2030.

1: CO2-neutral 2030

Matas vill ta ansvar för minskningen av CO2 och vill därför vara CO2-neutral till 2030 i scope 1, 2 och 3a (se definitionerna av scopes på sidan 12 i Matas ESG-rapport 2021/22). Matas har satt upp konkreta delmål för hur Matas kan uppnå detta samt ambitioner och metoder för hur Matas kan påverka sina många leverantörer till att också bli CO2-neutrala till 2030.

2: Eliminering av 100 miljoner plastprodukter

Matas vill bidra till en mer hållbar omställning av detaljhandeln. Som ett led i detta kommer Matas att eliminera 100 miljoner plastprodukter från verksamheten senast 2030. Det kan vara emballage, transportplast, plastpåsar och liknande.

2: Eliminering av 100 miljoner plastprodukter

Matas vill bidra till en mer hållbar omställning av detaljhandeln. Som ett led i detta kommer Matas att eliminera 100 miljoner plastprodukter från verksamheten senast 2030. Det kan vara emballage, transportplast, plastpåsar och liknande.

3: Bidrag till förbättrad folkhälsa

Matas vill bidra till att stärka folkhälsan generellt bland danskar och svenskar genom ett mycket större utbud av hälsosamma produkter och kvalificerad rådgivning av utbildade produktexperter och apotekare. Samtidigt har Matas ambition att ge danskar och svenskar enkel och säker tillgång till digital hälsa och rådgivning genom innovation av Matas egna digitala plattformar och Matas samarbetspartners. Matas vill som en viktig ”influencer” inom skönhet, välbefinnande och hälsa bidra positivt till kundernas mentala hälsa och välbefinnande genom produktutbud, kommunikation och kundkontakt.

3: Bidrag till förbättrad folkhälsa

Matas vill bidra till att stärka folkhälsan generellt bland danskar och svenskar genom ett mycket större utbud av hälsosamma produkter och kvalificerad rådgivning av utbildade produktexperter och apotekare. Samtidigt har Matas ambition att ge danskar och svenskar enkel och säker tillgång till digital hälsa och rådgivning genom innovation av Matas egna digitala plattformar och Matas samarbetspartners. Matas vill som en viktig ”influencer” inom skönhet, välbefinnande och hälsa bidra positivt till kundernas mentala hälsa och välbefinnande genom produktutbud, kommunikation och kundkontakt.

4: Bästa platsen att vara inom detaljhandelssektorn

Matas har som ambition att bli ett fyrtorn bland stora danska och svenska detaljhandelskedjor. Målet är uppdelat i en rad delambitioner som arbetet med allmän medarbetarnöjdhet, att stärka mångfalden i ledningen inom alla affärsområden, bland annat med fokus på utbildning av kvinnliga chefer, allmän möjlighet till utbildning och uppgradering av kompetensen bland de anställda och involvering av anställda på bred front på alla nivåer, genom att skapa lokala ambassadörer med fokus på att stärka den mentala hälsan. Matas ska vara en bra plats att vara på som medarbetare och det ska märkas i alla de relationer Matas har med sina externa intressenter.

4: Bästa platsen att vara inom detaljhandelssektorn

Matas har som ambition att bli ett fyrtorn bland stora danska och svenska detaljhandelskedjor. Målet är uppdelat i en rad delambitioner som arbetet med allmän medarbetarnöjdhet, att stärka mångfalden i ledningen inom alla affärsområden, bland annat med fokus på utbildning av kvinnliga chefer, allmän möjlighet till utbildning och uppgradering av kompetensen bland de anställda och involvering av anställda på bred front på alla nivåer, genom att skapa lokala ambassadörer med fokus på att stärka den mentala hälsan. Matas ska vara en bra plats att vara på som medarbetare och det ska märkas i alla de relationer Matas har med sina externa intressenter.

Internationella ramavtal

Som ett led i arbetet med att stärka och systematisera arbetet med Matas samhällsansvar kommer Matas att synliggöra vilka nationella och internationella ramavtal man stödjer och vilka man är medlem i.

FN:s 17 globala mål

De globala målen utgör 17 konkreta mål och 169 delmål som förbinder alla FN:s 193 medlemsländer att helt avskaffa fattigdom och svält i världen, minska ojämlikheter, säkerställa god utbildning och bättre hälsa för alla, anständiga jobb och mer hållbar ekonomisk tillväxt. De fokuserar också på att främja fred, säkerhet och starka institutioner och på att stärka internationella partnerskap.

Matas har valt ut sex av FN:s 17 globala mål som ett led i arbetet med samhällsansvar.

 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande. Säkerställa ett hälsosamt liv för alla och främja välbefinnande för alla åldersgrupper.
 • Mål 5: Jämställdhet mellan könen (Delmål 5.5: Fokus på antalet kvinnor i högsta ledningen och i styrelsen).
 • Mål 8: Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt (Delmål 8.8: Skydd av arbetstagarrättigheter bland Matas underleverantörer).
 • Mål 12: Ansvarsfull förbrukning och produktion (Delmål 12.4, 12.5 och 12.6: Minskning av kemikalier samt hantering av avfall).
 • Mål 13: Agera snabbt för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
 • Mål 14: Livet i havet (Delmål 14.1: Minimering av mikroplaster som skadar havets ekosystem).

Parisavtalet

Parisavtalet är ett avtal tecknat 2015 mellan stater om att den globala temperaturökningen ska stanna ”väl under” 2 grader. Det viktigaste verktyget för detta är att minska CO2-utsläpp som träd, växter och hav kan absorbera. Matas bidrar till dessa ambitioner genom målet att vara CO2-neutrala till 2030 samt ett delmål om att påverka sina många leverantörer till att också vara CO2-neutrala till 2030.

UN Global Compact

Matas har anslutit sig till UN Global Compact. UN Global Compact är världens största frivilliga initiativ för ansvarsfulla företag och utgör ett gemensamt ramverk för kommunikationen om företagens framsteg och engagemang inom ansvarsfull företagsledning. Det innebär att Matas förbinder sig att följa organisationens 10 huvudprinciper som är:

 1. Företaget bör stödja och respektera skyddet av internationellt deklarerade mänskliga rättigheter
 2. Företaget bör säkerställa att det inte medverkar till kränkningar av mänskliga rättigheter
 3. Företag bör upprätthålla föreningsfriheten och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
 4. Företag bör stödja utrotningen av alla former av tvångsarbete;
 5. Företag bör stödja ett effektivt avskaffande av barnarbete; och
 6. Företaget bör avskaffa diskriminering i samband med arbets- och anställningsförhållanden.
 7. Företaget bör stödja en försiktighetsstrategi när det gäller miljörisker
 8. Företaget bör ta initiativ för att främja ett större miljömässigt ansvarstagande
 9. Företaget bör uppmuntra utveckling och spridning av miljövänliga teknologier
 10. Företaget bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

ESG-rapporteringMatas arbetar strukturerat med att stärka transparensen kring de områden som omfattas av lagstiftningens krav på rapportering och dessutom de områden som Matas bedömer är relevanta för att såväl interna som externa intressenter ska kunna skapa sig en snabb och enkel överblick.

Rapporteringen sker i Matas ESG-rapport 2021/22 och är systematiserad kring de standarder och verktyg som bland annat den finansiella sektorn har utvecklat och förfinat under de senaste decennierna. Den bygger alltså på de tre grundläggande ESG-principerna (environmental, social and governance), som också är grunden i UN Global Compacts 10 huvudprinciper.

Se Matas ESG-rapport 2021/22 för fullständig rapportering om ESG-prestanda.